Обучение – СБС България

Обучението на водачи е друга важна страна от дейността на CBSI в България. То може да се провежда под формата на целодневни или полудневни семинари по желание на заинтересувани църкви или християнски групи. Обучението включва следните основни практически теми:

 

Организиране на малка група


Макар и неформална и свободна по своя характер, малката група за библейско изучаване има своите особености. Има ли естествен подход за нейното сформиране и какъв е той? От колко души трябва да се състои тя? Какви са предимствата на малката група като среда за библейско обучение и духовен растеж? Каква е нейната динамика? Как служението в малки групи може да допринесе за изграждане на местната църква?

 

Умения за водене на малка група


Водещият на малката група играе важна роля за нейното функциониране и развитие. Какви знания и умения трябва да притежава той? Каква точно е неговата отговорност? Как на практика трябва да протича едно събиране под негово ръководство? Какви са типичните предизвикателства, с които ще се сблъска той?

 

Подготовка на поучение върху библейски пасаж


Съгласно нашата програма, библейското изучаване в малки групи може да има още една стъпка: поучение от подготвен учител. То трябва да задълбочи разбирането на слушателите върху конкретния библейски пасаж и да ги подтикне към практическо приложение на истините, открити в него. Как да се подготви сбито, убедително и вдъхновяващо поучение? Как да се формулира неговата тема и да се представи последователно и интересно? Как да се постигне по-добро взаимодействие със слушателите?

 

Резултати от малката група


СБС България

СБС България